Ylöjärven uutiset kirjoitti keskiviikkona 7.1.2015 Susanna Viljasen jutussa seuraavaa...

 

Leena Pöntynen Sitran koulutusfoorumissa
Kohti tulevaisuuden sivistystä

Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkö Leena Pöntynen on yksi 30 asiantuntijasta, jotka etsivät tulevaisuuden sivistystä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Uusi koulutus -foorumissa. Eri alojen asiantuntijoiden on tarkoitus vetää suuntaviivat koko koulutusjärjestelmämme uudistamiselle.

– Toivon, että foorumi saa aikaan julkilausuman, jolla on aidosti oikeasti merkitystä ja jonka pohjalta koko koulutusjärjestelmäämme voitaisiin aidosti uudistaa. Peruskoulukin on jo 40-vuotias. Maailma ja jopa käsityksemme sivistyksestä on sinä aikana muuttunut niin, etteivät pienet korjaukset enää riitä, Leena Pöntynen luonnehtii Uusi koulutus -tulevaisuusfoorumin tehtävää.
– Foorumissa etsimme ajatuksia siitä, miten voisimme uudistaa koulutusjärjestelmämme radikaalisti ja nopeasti, mutta pitkäjänteisesti. Toivon mukaan se pystyttäisiin vielä tekemään olemassa olevilla resursseilla. Kuntatalouden kiristyminen ei anna meille mahdollisuuksia toteuttaa kovin kalliita visioita.
Sitra, jonka perustehtävä on Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen, on aiemmin järjestänyt vastaavat eri alojen asiantuntijafoorumit teemoilla Uusi työ, Uusi demokratia, Kestävä talous ja Uusi turvallisuus.
Uusi koulutus -foorumi katsottiin ajankohtaiseksi, koska Suomen sijoittuminen Pisa-arvioinneissa on kääntynyt laskuun, opettajien työssä jaksaminen on alkanut huolestuttaa ja kansainvälisesti vertaillen suomalaiset oppilaat viihtyvät koulussa huonosti.

Laaja työmaa
Uusi koulutus -foorumin työmaana on koko elinikäisen oppimisen koulutuskenttä varhaiskasvatuksesta aikuis- ja täydennyskoulutukseen sekä avoimiin opintoihin.
– Keskusteluja käytiin jo ensimmäisenä tapaamispäivänä seitsemästä eri näkökulmasta. Työryhmä, johon kuuluin, pohti nimenomaan järjestelmien uudistamista. Itse olen mukana perusopetuksen asiantuntijana ja koen, että perusopetuksessa tehtävät muutokset vaikuttavat kaikkeen muuhunkin opiskelemiseen ja oppimiseen, Leena Pöntynen sanoo.
Pöntynen aloittaisi muutoksen avainten etsimisen siirtämällä oppilaan koulutuksen keskiöön. Tulevaisuuden moninaisiin vaatimuksiin ei voida vastata ilman, että otetaan huomioon erilaiset oppijat ja heidän erilaiset tavoitteensa.
– Joudumme miettimään koko koulutuksen arvoperustan uusiksi sekä sitä, mitä on tulevaisuuden sivistys ja millaisesta koulutuksesta se kumpuaa. Teknologia tuo maailman moninaisuuden kaikkialle, ja meidän on keksittävä, miten parhaiten voimme valmistaa opiskelijoita kohtaamaan sen luomat haasteet, opetuspäällikkö pohtii.
– Yksi konkreettisista toimista on varmasti eri oppiaineiden rajojen ylittäminen. Aineita tärkeämmäksi pitää nostaa laajojen, erialaisten kokonaisuuksien hallitseminen.

Ideoista käytäntöön
Foorumin tehtävä on visioida, miten koulutus voi vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Miten opettaa verkostoissa toimimista, projektityötaitoja ja jopa luovuutta? Miten johdattaa erilaisten ilmiöiden ja niiden välisten riippuvuussuhteiden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen? Miten taata yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen eri puolilla maata? Miten teknologian kehitys mullistaa oppimisympäristön – sekä opettajan ja oppilaan välisen suhteen?
Keskustelunaiheita riittää, eikä foorumin työn kesäkuussa päättävä julkilausuma varmastikaan ole mikään lopullinen totuus.
– Keskustelua käydään paljon yleiselläkin tasolla, mutta toivon, että pystymme luomaan ideoita, joita päästäisiin nopeasti testaamaan myös käytännössä, Leena Pöntynen sanoo.
Foorumin ensimmäisessä tapaamisessa hahmoteltiin uudenlaista koulua, jossa oppijat kokeilevat, verkottuvat, tutkivat, opettavat toisiaan, toteuttavat projekteja ja osallistuvat. Tulevaisuuden opettajuus nähtiin kokeilevaksi, valmentavaksi ja verkottumiseen sekä yhteistyöhön rohkaisevaksi. Yhden totuuden opettelun sijaan tulevaisuuden koulutuksessa etsitään, kysytään, rakennetaan, tartutaan toimeen ja tehdään yhdessä.
Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että jatkossa koulutus ja oppiminen jatkuvat läpi elämän prosessina, jossa oppilaitokset, yritysmaailma, kunnat, järjestöt sekä muut yhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä ja oppivat toinen toisiltaan.

Monialainen ideariihi
Sitran kokoama foorumi koostuu Leena Pöntysen sanoin uskomattomista asiantuntijoista. Osallistujien joukosta löytyy niin eri koulutusasteiden kuin median, valtiovallan ja kirkon edustajia. Monipuolisen ideariihen on tarkoitus luoda aivan uudenlaisia ideoita.
– Jo ensimmäisessä seminaarissa kävi hyvin ilmi se, että porukka on todella avoimesti saman asian äärellä. Omat työ, sidosryhmä tai resurssit eivät millään lailla kahlinneet keskustelua, Pöntynen iloitsee.
Uusi koulutus -foorumi kokoontuu puolen vuoden aikana 15 päivänä, joista kuusi kuluu tutustumisretkellä Bostonissa. Foorumin osallistujatkaan eivät vielä tiedä, millaista uutta näkökulmaa helmikuisen Amerikan-matkan on tarkoitus tarjota, mutta ainakin Yhdysvalloista voisi hakea potkua koulutusviennin mahdollisuuksien hahmottamiseen. Koulutuksen kaupallistaminen, tuotteistaminen ja kilpailu ovat Suomessa uusia ilmiöitä, joiden edistäminen on yksi foorumin keskustelunaiheista.

Oman alansa huippuja
Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkö on hyvin otettu siitä, että hänet valittiin monen alan asiantuntijoista koostuvaan joukkoon keskustelemaan ja oppimaan. Tulevaisuuden visionäärien foorumiin haki 259 asiantuntijaa ja kehittäjää, joista 30 valittiin tehtävään.
Sitran oman asiantuntijan mukaan foorumiin valitut edustavat paitsi laajasti yhteiskunnan eri sektoreita myös erilaisia näkökulmia koulutuksen kehittämiseen.
– En tiedä, miten paljon valitsijat ovat selvitelleet hakijoiden taustoja – hakemukseen ei ollut pakko liittää edes cv:tä – mutta esimerkiksi sillä saattoi olla painoarvoa, että Ylöjärvellä ollaan tosi pitkällä opetussuunnitelman uudistamisessa, uudistustyötä vetänyt Leena Pöntynen pohtii valintaansa johtaneita tekijöitä.
– Toisaalta työhaastattelu oli hvyin erikoinen. Siinä piti nopeasti hahmottaa erilaisten tilanteiden ristiriitoja ja mahdollisuuksia. Ehkä foorumiin haluttiin siten löytää ihmisiä, jotka osaavat yhdistellä tietoja nopeasti ja ajatella ennakkoluulottomasti.
Toki Pöntynen on myös ollut aikanaan yksi Suomen nuorimmista rehtoreista ja hänellä on sekä monipuolinen koulutustausta että kokemusta hyvin monenlaisista, yksi- ja monikulttuurisista kouluista.
Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, se on helppo nähdä, että sosiaalisella medialla on koulutuksessa jatkossa iso merkitys. Uusi koulutus -foorumi toimiikin myös somessa. Kuka tahansa voi esittää foorumille ideoita ja visioita Facebook-ryhmässä Uusi koulutus ja Twitterissä hashtagilla #uusikoulutus. Aiheeseen liittyviä puheenvuoroja löytyy myös You Tubesta haulla uusi koulutus.